Нэгдүгээр хороололд хийж гүйцэтгэсэн Борооны ус зайлуулах Насос Станц Цахилгаан Автоматикийн ажил

100_4670

100_4669

100_4663

100_4662

100_4661

100_4659

100_4660

100_4658

100_4668

100_4667

100_4664